Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger

 

1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver

Kreditgiver

 

Adresse

 

CVR-nr.

 

Tlf.nr.
E-mail
Websted

Moment Solutions ApS

 

Strandgade 4 A,
1401 København K


38793225


78744511
info@momentlaan.dk
www.momentlaan.dk

2. Kort beskrivelse omkring kreditproduktet og hovedpunkter

Kredittype

Kreditaftalen er uden fast løbetid.

Långiver kan til enhver tid anmode kunden om at betale hele kassekreditten inklusiv renter og omkostninger tilbage på anfordring, dog med minimum 3 måneders varsel.

Det samlede kreditbeløb
(Den samlede kredit, der stilles til rådighed i henhold til kreditaftalen)

Kreditten udgør mellem 500-15.000kr

Kreditaftalens løbetid

Kreditaftalen er uden fast løbetid. 

Kunden kan til enhver tid blive anmodet om at betale hele kreditbeløbet med tillæg af renter og omkostninger tilbage på anfordring. Dog skal anmodningen fremsættes med mindst med tre (3) måneders varsel.

Betingelser for at udnytte kreditmuligheden
(Hvordan og hvornår du vil få pengene).

Kreditten stilles til kredittagers rådighed, når kreditaftalen er endeligt indgået.

3. Omkostninger for kredittager ved optagelse af kredit

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

748,04%

ÅOP er beregnet på baggrund af følgende antagelser:

1. Kassekreditten udnyttes i sin helhed ved første træk,

2. Kassekreditten har en løbetid på tre (3) måneder, hvor hver måned antages at have 30,41666 dage (uanset om det er skudår),

3. Parterne opfylder hver især deres forpligtelser i henhold til kreditaftalen og lånebetingelserne rettidigt,

4. Debitorrenten er fast i hele kassekredittens løbetid,

5. Kreditaftalen forbliver gyldig i hele sin løbetid, og

6. Kassekreditten forhøjes ikke i Kreditaftalens løbetid.

Repræsentativt eksempel :

Omkostninger ved 3 måneders kredit 
Samlet kreditbeløb 1.000 kr. 
Antal betalinger 3 
Samlede kreditomkostninger 585 kr. 
Samlede tilbagebetalingsbeløb 1.585 kr. 
ÅOP 748,04% 
Debitorrente (årlig fast) 234%

Debitorrente

Kreditten forrentes med en fast debitorrente på 234 % første gang [loan:requestDate] 

Morarente

Kunden vil blive pålagt morarenter på 37,00 % p.a. af alle forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen. 
Endvidere har kreditgiver ret til at opkræve rykkergebyrer og inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser.

4. Andet væsentligt retsligt inhold

Opsigelse af kreditaftalen:

Kunden kan til enhver tid opsige kreditaftalen ved at underrette kreditgiver herom på info@momentlaan.dk
Kreditaftalen anses for opsagt, når kreditbeløbet med tillæg af renter og omkostninger er tilbagebetalt til Kreditgiver.

Ved aftaleindgåelse bliver der søgt i følgende databaser:
(Ved afslag på kredit på baggrund af søgning i ovenstående databaser, vil kunden blive underrettet om dette).

- RKI (Experian)
- Debitor Registeret
- eSkat

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Fortrydelsesret og udøvelse af fortrydelsesretten

Kredittager har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage fra den dag, Kredittager har modtaget det aftalte kreditbeløb. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten skal være afgivet inden for denne frist.

Ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal sendes til:

info@momentlaan.dk eller pr. brev til Moment Solutions ApS, Strandgade 4A, København K . Ved at give meddelelse pr. mail sikres samtidig bevis for, at fortrydelsesfristen er overholdt.
Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal kunden tilbagebetale kreditbeløbet plus renter fra datoen for kundens modtagelse af kreditbeløbet og frem til datoen for kundens tilbagebetaling af kreditbeløbet. Kreditbeløbet med tillæg af renter skal betales tilbage hurtigst muligt og senest 30 kalenderdage efter, at kunden har givet kreditgiver meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis kreditaftalen på baggrund af kundens udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter, inden udløbet af fortrydelsesfristen. 

Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk, hvis kunden er indforstået hermed, vil vil kommunikation foregå på dansk i kreditaftalens løbetid.

 

Klageadgang
Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister

Enhver tvist vedrørende kreditaftalen skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Instanser til udenretlige bilæggelser af tvister
Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.finansanke.dk/

Vedrørende konkrete tvister
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrug.dk/

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Vedrørende lov om finansiel virksomhed
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
https://www.finanstilsynet.dk/

Vedrørende behandling af personoplysninger mv.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
http://www.datatilsynet.dk/

Se hvert klageorgans hjemmeside for procedure forbundet med eventuel klage.